FREDRIKSTAD NÆRINGSFORENING

Sentrumsregnskap 2020

SENTRUMSREGNSKAP FREDRIKSTAD 2020

Forord av sentrumsleder

Fredrikstad Næringsforening har nå laget et sentrumsregnskap for tredje gang. Denne gangen er sentrumsregnskapet heldigitalt – og underveis i regnskapet linkes det videre til andre rapporter der du kan fordype deg i de forskjellige tematikkene. Med sentrumsregnskap ønsker vi å sette fokus på hvordan det jobbes mot et attraktivt og levende bysentrum. I årets utgave har Norfakta gjennomført en Handlevaneundersøkelse, som forteller oss om Fredrikstad folks handlevaner, og hva de foretrekker med sentrum og hva som kan bli bedre. I tillegg til denne undersøkelsen har vi samlet data fra andre kilder som Bypakke Nedre Glomma, Folkeregisteret, SSB og IMAS for å gi et helhetlig bilde. Sentrumsregnskapet er en felles faktabase for næringsliv, gårdeiere og kommunen som viser utviklingen over tid og gjør oss et bedre grunnlag for beslutninger til det beste for byen vår.

2020 er ikke så lett å oppsummere kort. Dette var året da alt var annerledes. Korona-viruset sørget for at store deler av byen  var nedstengt i mars og april. Det var tøffe tider for detaljhandel og servering. Men i mai åpnet Norge opp igjen og pilene begynte å gå andre veien. Med varmere tider i møte og lite smitte blomstret bylivet i sentrum. Med stengte grenser og dermed ingen grensehandel eller utenlandsferie kom det mange besøkende til byen og ikke minst brukte Fredrikstadfolk egen by. 

Vi retter blikket fremover, og har i skrivende stund allerede kommet et stykke ut i 2021. Selv om vi fortsatt sliter med viruset, er det ingenting å si på fremtidsoptimismen. Vi har gårdeiere som er fremoverlente som få og det bygges som aldri før i sentrum. Lenger ned i rapporten får du en oversikt over de største utviklingsområdene i sentrum. De neste årene vil det bo og jobbe flere mennesker i sentrum enn noen gang. Vi skal ta imot alle og enhver – og vise at Fredrikstad er den lille verdensbyen.

Vennlig hilsen

LINE JEPPESEN
Sentrumsleder

Innholdsfortegnelse

Satsningen på et attraktivt og levende sentrum hadde ikke vært mulig uten et godt samarbeid mellom kommune og næringsliv. Fredrikstad Næringsforening etablerte i 2015 kommune og gårdeiersamarbeidet, utviklingen vi har sett de siste årene og planlegger for fremover ville ikke vært mulig uten vårt samarbeid.

Så TUSEN TAKK til Fredrikstad kommune, Ryen Eiendom AS, Cityplan AS, Sørlie Næringseiendom AS, Bøckmann Eiendom AS, Torvbyen og Fredriksborg AS for at dere er fremoverlente og utviklingsorienterte.

Hverdagsbyen

Byområdet slik som det er definert i kommuneplanen, er vist med rød strek på kartet. I tillegg til byområdet finnes det en grense som kalles Indre sentrum. Denne er markert i blått på kartet og er det de fleste tenker på som sentrum i Fredrikstad.
Indre sentrum

Befolkning

0

mennesker bor i indre sentrum 31.12.20 Kilde: Fredrikstad kommune

Byområdet

Befolkning

0

mennesker bor i byområdet 31.12.20 Kilde: Fredrikstad kommune

Indre sentrum

Bedrifter

0

8 % vekst siden høst 2018

Kilde: Fredrikstad kommune

Byområdet

Bedrifter

0

7% vekst siden høst 2018

Kilde: Fredrikstad kommune

Indre sentrum

Arbeidsplasser

0

0,7 % nedgang fra 2018 Kilde: Fredrikstad kommune

Byområdet

Arbeidsplasser

0

6,2 % vekst fra 2018 Kilde: Fredrikstad kommune

No Data Found

Arbeidsplasser i sentrum er viktig

50 % av de som jobber i sentrum mener det er viktig at arbeidsplassen ligger i sentrum. Det er en økning med 6% fra 2018. 

Arbeidsplasser i en by er viktig, det gir et større næringsgrunnlag for handel og serveringsbedrifter, noe som fører til større mangfold og en levende by gjennom hele døgnet

 

Kilde: Norfakta Handlevaneundersøkelse 2020

No Data Found

Befolkningsøkning indre sentrum

2 666 mennesker bor i indre sentrum 31.12.20. Det er en økning på 63 personer (2,4 %) siden 01.07.2018.

I byområdet var det på samme tidspunkt bosatt 10 459 mennesker, en økning på 6,4 % i samme periode.

Til sammenligning var befolkningsveksten i Fredrikstad kommune 2,3 % i perioden.

Tallene omfatter kun folkeregistrerte i kommunen. Det er grunn til å tro at det reelle tallet på antall bosatte er  noe høyere i Fredrikstad sentrum, siden det det bor en del studenter her også. 

Kilde: Folkeregisteret

Sentrumsregnskap Fredrikstad 2020

Folk i byen

Så mange besøker sentrum

Siden 2015 har Fredrikstad Næringsforening målt antall besøkende i Fredrikstad sentrum.

  • Leverandør av tellesystem: Imas
  • Registreringspunkter: 18 stk i indre sentrum
  • Wifi signaler registreres og holdes i 12 timer
  • Beveger du deg rundt i byen innen 12 timer, telles du som en person
  • Forsinkelse på 12 timer

18 % nedgang i passeringer 

Siden 2015 har Fredrikstad Næringsforening målt antall besøkende i Fredrikstad sentrum. I 2019 endret vi systemet til å telle unike besøkende målt med wifi. Det gamle systemet telte kun passeringer.  Dette systemet ble beholdt ut 2020 for å måle utviklingen. I oversikten nedenfor vises utviklingen fra 2019 til 2020 per kvartal. Utviklingen må sees i sammenheng med Covid 19 og restriksjonene som hadde som mål å hindre mobilitet. Vi beholdt også det gamle systemet som kun målte passeringer (antall hoder) for å kunne sammenligne med året. Totalt viste disse tellerne en nedgang på 18 % fra 2019.

Fordelt kvartal så det slik ut: 

No Data Found

Nedenfor vises utviklingen i passeringer i sentrum fra 2015 til 2020

Årlige sammenlignbare tall:

No Data Found

Antall unike besøkende i snitt per ukedag i 2020:

I grafen til høyere kan du se oversikten over gjennomsnittlig unike besøkende per ukedag i 2020.

Er du i byen vil det kanskje oppleves som mest folk på lørdag, men antall arbeidsplasser i byen gjør at det faktisk er flere folk i sentrum på hverdagene.

No Data Found

Sentrumsregnskap fredrikstad 2020

Et tilgjengelig sentrum

I Fredrikstad reiser vi på mange måter; bil og sykkel, ferje eller buss. Trafikken på alle disse har endret seg i nyere tid. Det har også parkeringsmulighetene i sentrum. Her tar vi en nærmere titt på tallene – og forklaringer bak!

Bil

Tabellen under, viser hvor mange som kjører bil til og fra sentrum per døgn, og hvilken av innfartsårene som brukes mest.

Det er en svak nedgang i antall biler på alle målepunkter unntatt ved Simo. Sistnevnte har en sammenheng med at veien var under ombygging i 2019. Den totale nedgangen må sees i sammen med at 2020 var preget av Korona og mange restriksjoner som på har påvirket mobiliteten (bypakke nedre glomma).

Er du interessert i mer informasjon kan du lese mer i årsrapporten til Bypakke Nedre Glomma her.

56 % av de som jobber i byen bruker bil på jobb

(nedgang på 5% siden 2018) Kilde: Norfakta Handlevaneundersøkelse

No Data Found

Kilde: Bypakke Nedre Glomma

Parkering

Sent i 2017 lanserte Fredrikstad kommune parkeringsappen – Fredrikstad P. Nå fire år senere har 44 000 lastet ned appen.

I det vi definerer som sentrum er det 1 880 plasser under tak, og i underkant av 2 000 plasser i sentrum, boligsoner inkludert. Belegget på ukedagene i p-hus er stabilt, og ligger på ca 70 % , men i 2020 var året sterkt preget av pandemisituasjonen, så det var noe høyere belegg. Vi ser en markant andel av el-biler i p-husene. På utvalgte dager i november 2020 var det opp mot 80 % andel el-biler på en tilfeldig valgt tirsdag og torsdag. Belegget i Stadion p-hus har tatt seg godt opp til ca 50 %. 

Les mer om parkering her: https://www.fredrikstad.kommune.no/parkering

7 av 10 mener parkering er viktig for valg av handlested

Kilde: Norfakta Handlevaneundersøkelse

Sykkel

Nedenfor vises en oversikt over tellepunkter for sykkel i Sarpsborg og Fredrikstad. Alle har en positiv utvikling med unntak av Nygaardsgata (gågata) i Fredrikstad. Nedgangen her må sees i sammenheng med mer bruk av hjemmekontor og dermed færre folk i sentrum i 2020.

No Data Found

Kilde: Bypakke Nedre Glomma

Ferge

Vi elsker byferga! Byferga er hele byens stolthet og et kjent varemerke. Men det er langt mer enn det, for til daglig er det først og fremst en måte for veldig mange å komme seg til og fra byen.  

Antall reisende med fergene i Fredrikstad har i 2020 blitt påvirket av koronasituasjonen. Fergene hadde passasjervekst i januar og februar og startet året med en positiv passasjerutvikling, men etter 12. mars og med de til enhver tid gjeldene restriksjoner, har passasjertallene vært lavere enn for tidligere år (Bypakke Nedre Glomma).  

Nedenfor er en oversikt per rute per år:

No Data Found

*Ålekilen ble talt separat frem til 29. februar, deretter som en del av Gamlebyen. Kilde: Fredrikstad kommune

Sentrumsregnskap Fredrikstad 2020

Omsetning i varehandelen

Det store bildet – Norge

Nordmenn handlet varer for 606 milliarder kroner i 2020, en vekst på 34 milliarder kroner fra 2019.

606 milliarder inkluderer det vi handler i fysiske butikker og netthandler i Norge og utlandet. 88 % av denne summen legges igjen i norske fysiske butikker.

12 % av nordmenns forbruk legges igjen i netthandel (norske og utenlandske nettbutikker) og handel i fysiske butikker i utlandet (inkl grensehandel). Dette utgjør 72,7 mrd. og netthandel står for 86 % av summen. Av dette utgjør norske nettbutikker 68 % og utenlandske nettbutikker 32 %.

Majoriteten av kronene legges igjen i de norske fysiske butikkene, men de seneste årene har vi sett et mønster med sterk vekst i de andre kanalene og særlig i netthandelen.

88 % av all handel brukes i norske fysiske butikker.

Handlemønster

No Data Found

Kanalglidning

No Data Found

Netthandel

No Data Found

I 2019 tok netthandel 31 prosent av veksten i nordmenns varekjøp. Netthandel var den salgskanalen som vokste mest, og det var utenlandske nettbutikker som sto for den største økningen. De fysiske norske butikkene økte salget med knappe 1 prosent, hvilket var en svakere vekst enn i 2018. OBS! 2020 tall legges ikke frem før i september 2021.

Kilde: SSB, Norges Bank og Virke Analyse (2020)

Hvordan står det til i Fredrikstad?

 

Handel

Statistikk sentralbyrå registrerer hvert år omsetningen i detaljhandel i Norge.

Nedenfor vises tallene for Fredrikstad fordelt på delområder.

2017

Totalt Fredrikstad: 7 011 275 000 kr

No Data Found

2018

Totalt Fredrikstad: 7 204 820 000 kr

No Data Found

2019

Totalt Fredrikstad: 7 182 469 000 kr

No Data Found

For Fredrikstad sentrum er følgende delområder brukt: Sentrum nord, Sentrum syd, Sentrum vest, Nordre Kråkerøy. For Rolvsøy er delområde Hauge brukt. Dette området dekker hele Dikeveien.

Kilde: SSB. Nacekode 47 – handel i butikk

Servering

De siste årene har det vært en kraftig fremvekst av nye, gode serveringssteder i Fredrikstad. Mangfoldet, og kvaliteten, innenfor servering er derfor større enn på lenge. Mange av restaurantene har latt seg inspirere av utenlandske trender og utviklet nye konsepter. Graden av spesialisering har også økt, tidligere var det en tendens til at alle skulle ha alt, mens nå er trenden smalere konsepter, f.eks Køl som barbeque restaurant, Nomads som har et asiatisk sharingkonsept og Mezzo med tyrkisk tapas.

Omsetning på servering 2017, 2018 og 2019 fordelt på sentrum og Gamlebyen.

Kilde: SSB. Nacekode 56 – servering

Sentrum = delområdene Sentrum nord/syd/vest + Nordre Kråkerøy. Gamlebyen = Østsiden syd

2017

Totalt Fredrikstad: 594 485 mnok

Markedsandel

No Data Found

2018

Totalt Fredrikstad: 678 180 mnok

Markedsandel

No Data Found

2019

Totalt Fredrikstad: 740 563 mnok

Markedsandel

No Data Found

Utvikling i antall skjenkesteder

No Data Found