Transportsystemet er ett av fire satsingsområder for Kjell Arne Græsdal og Fredrikstad Næringsforening.

«Gult kort» til Regional transportplan

Regional transportplan for Østfold mot 2050 er ute til høring. Fredrikstad Næringsforening etterlyser klare målsettinger, spesielt for nyttetransporten.

– Samferdsel er blant de viktigste forutsetningene for næringslivets konkurranseevne. Når Regional transportplan for Østfold mot 2050 er ute på høring, er det som representant på vegne av næringslivet, på sin plass med ekstra engasjement, sier Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening.

Græsdal fortsetter:

– Regional transportplan mangler hovedmål, og samfunnsmålet; «Østfold skal ha et transportsystem som fremmer helse, miljø, kultur og verdiskaping. Transportsystemet skal bidra til positiv regional utvikling med attraktive byer og bygder i Østfold» sier sitt. Slike vage formuleringer og aksept, er å fristille administrasjonen for politisk målstyring. Dette burde vært stoppet før det ble lagt ut på høring. Vi gir gult kort til rådmannens kvalitetssikring av planen.

– I den forrige planen, som vi deltok i utarbeidelsen av, prioriterte vi tiltak på kort, mellomlang og lang sikt. Nå ser man mot 2050 og utelater utbedringer i veiforbindelsene til Hvaler eller Åledalslinjen. Og når det ikke vurderes bedret tilknytning for nytt næringsområde på Tofteberg eller Kampenes i Sarpsborg, blir det underlig.

– Tilgangen til E6 er omtalt på følgende vis: «På lengre sikt er det også aktuelt med utbygging av flere av byenes tilførselsveger, herunder rv.110 til Fredrikstad og rv.21 til Halden.» Dette vitner om manglende analysegrunnlag og hvilke krav brukerne av veiene har.

Planen har delmål som omhandler godstransport, men øvrig næringstransport som for eksempel rørleggere, elektrikere, servicefolk er ikke nevnt som brukergruppe. I en transportplan skal disse brukergruppene tilgodeses og ikke medregnes i føringene om restriktiv bilbruk.

Om Regional transportplan

Regional transportplan er en helhetlig plan som dekker alle samferdselsområder og regioner i Østfold. Planen skal være et styringsverktøy som gir strategiske retningsvalg for at transportsystemet skal bidra til å nå samfunnsmålene i fylkesplanen, og synliggjøre konsekvenser av dette på ulike områder.

– Planen har mye godt innhold med beskrivelser av utviklingstrekk og fremtidige utfordringer som treffer bra. Videre er det definert begreper og struktur som vil bedre forvaltningen av samferdselssektoren. Men målsettingene er for dårlig utformet, og basert på et for dårlig datagrunnlag, sier Græsdal. Tallgrunnlaget som er lagt til grunn i Bypakke Nedre Glomma er fra 2014, og gir for dårlig beslutningsgrunnlag.

Fredrikstad Næringsforening er pådriver for at transportsystemet i Nedre Glomma, med utbygging av det svært viktige vei- og kollektivnettet, må utbedres slik at sårbarheten reduseres. Tilgjengeligheten for all næringstransport må bedres betraktelig, og næringsforeningen jobber for at dette må komme bedre frem i Regional transportplan. Næringsforeningen satt det som tema på samferdselskonferansen 2. mars, og vil ta det opp med Styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma 18. april.

I samarbeid med Sarpsborg Næringsforening – for styrket påvirkningskraft

Fredrikstad Næringsforening jobber aktivt for at næringslivets interesser når frem til riktige beslutningstakere, og for å sikre kontinuerlig utvikling av transportsystemet. Fredrikstad Næringsforening og Sarpsborg Næringsforening har samarbeidet om samferdsel gjennom 2017, og utarbeidet en felles forståelse av utfordringer i transportsystemet i Nedre Glomma, og Østfold for øvrig. Derfor vil de to næringsforeningene avgi én felles høringsuttalelse på Regional transportplan.

– Vi har et godt samarbeid med Sarpsborg Næringsforening, og møtes jevnlig for å diskutere Nedre Glommas utfordringer og muligheter. Vi har også utviklet en felles strategi for transportsystemet i Nedre Glomma for å fremme næringslivets interesser, sier Græsdal.

Arbeidet på samferdselsområdet handler om å bistå i prosesser hvor næringsforeningene kan bidra. Foreningene har løpende dialog med politikere, og representerer næringslivet i ulike fora.

– I samarbeid med Sarpsborg Næringsforening har vi de siste to årene arrangert samferdselsseminar om transportsystemet, der vi har invitert politikere og byråkrater. Vi har også arrangert møteplasser for å fremme samhandling i regionen, forteller Græsdal.

Prioriterte innsatsområder

I samferdselssaken er prioriterte innsatsområder styrking av tilgangen til E6. Utbygging av broer representerer de viktigste grepene for å redusere sårbarheten.

– Vektlegging av fremkommeligheten for nyttetransport er viktig. En styrking av kollektivtransport-tilbudet vil bidra til dette, og vi vil derfor jobbe mer med dette. Et sambruksfelt til gods- og tjenestetransport vil også kunne gjøre nytten, og står derfor høyt på agendaen. At fylkesrådmannen ikke har lagt klare målsettinger for hovedmålene i den Regionale transportplanen, er rett og slett ikke godt nok håndverk i en så viktig sak, avslutter Kjell Arne Græsdal.

Her er forslaget til revidert Regional transportplan med høringssvar 23. april 2018.

Lukk