Spørreundersøkeslen

Har satt vekstambisjoner på dagsorden

Hele 47 % svarte på vår medlemsundersøkelse som ble sendt ut til vår hovedkontakt i hver bedrift – takk! Blant disse er gjennomsnittsalderen lavere og kvinneandelen høyere enn sist. Totalinntrykket respondentene har av næringsforeningen er dessuten enda bedre enn i de to foregående målingene, hvor scoren også var høy. Aller høyest score får vi på vårt innsatsområde omdømme.

– Vi må utgjøre en forskjell for å ha en eksistensberettigelse, understreker daglig leder Kjell Arne Græsdal. Derfor måler vi i hvilken grad medlemmene mener vi utgjør en forskjell på innsatsområdene som styret har satt i strategisk plan.

De fire innsatsområdene er: arbeidsplassutvikling, transportsystem, urbanitet og omdømme, og de fleste oppfatter at næringsforeningen lykkes godt som pådrivere for alle de fire.

– Vi la inn et nytt spørsmål denne gangen, da vi spurte om hvorvidt vi har satt vekst og ambisjoner på dagsorden, forteller Græsdal. Og svaret overrasket positivt; over 80 % er av oppfatning av at næringsforeningen har satt dette på agendaen, som jo er viktig for den videre utviklingen av Fredrikstad.

– Samlet sett viser undersøkelsen en økende oppfatning av at næringsforeningen utgjør en forskjell, og det gleder oss. Vi må huske på at dette er et lagspill, hvor det er nettverket vårt som er styrken, og vi er veldig takknemlige for alle som er med, avslutter Græsdal.

Slik fordeler svarene seg når vi spør om totalinntrykket av nettverket Fredrikstad Næringsforening, hvor 7 = svært godt inntrykk og 1 = svært dårlig inntrykk:

Spørreundersøkeslen

Lukk