Mer plass til nyttetrafikken med HjemJobbHjem

Georg Bjørnson fra næringsforeningens infrastrukturgruppe er i gang med prosjekt hjem-jobb-hjem.|Georg Bjørnson Georg Bjørnson fra næringsforeningens infrastrukturgruppe er i gang med prosjekt hjem-jobb-hjem.|Georg Bjørnson er med i Fredrikstad Næringsforenings infrastrukturgruppe og snakker varmt om HjemJobbHjem

Mer plass til nyttetrafikken med HjemJobbHjem

Det blir stadig flere biler på veiene. Med pilotprosjektet HjemJobbHjem er håpet at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange (nullvekstmålet) for å gjøre bedre plass til nyttetrafikk.

Prosjekt Hjem-Jobb-Hjem

Månedsbillett til 199 kroner, bedre rutetilbud, tilrettelegging for sykkel og muligheter for leie av el-sykkel er noen av tiltakene i pilotprosjektet HjemJobbHjem. Tre bedrifter har allerede signert, og flere er klare. Fredrikstad Næringsforening sin infrastrukturgruppe er med som rådgivere og har tatt ansvar for å koble på bedrifter fra vår region.

– Vi ser på gode alternativer, som å sykle til jobb og bruk av kollektivtrafikk. Da må det legges til rette for dette. Gratis byferge er et virkemiddel vi allerede ser virker og får flere til å sykle og gå til sentrum. Andre innspill vi har kommet med er å bedre muligheten for bilparkering ved noen av fergeleiene. Østfold Kollektivtrafikk har lagt om en del ruter, og vi har kommet med innspill på områder de kan se nærmere på. Blant annet har det kommet flere ruter som går tvers gjennom byen, forklarer Georg Bjørnson, leder i Fredrikstad Næringsforenings infrastrukturgruppe.

HjemJobbHjem er et samarbeid mellom Bypakke Nedre Glomma og distriktets bedrifter for å endre reisevanene i Nedre Glomma.

Pilotprosjekt i 2019

Månedsbillett på buss til 199 kroner for ansatte, bedre rutetilbud, tilrettelegging for sykkel og muligheter for leie av el-sykkel er noen av tiltakene som skal få bedrifter og deres ansatte til å bli med på prosjektet HjemJobbHjem.

– Tre bedrifter har signert HjemJobbHjem-avtale. Neste punkt er å få med noen av Øra-bedriftene på pilotprosjektet, som testes ut dette året.

Fredrikstad Næringsforenings rolle

Fredrikstad Næringsforening er opptatt av næringens fremkommelighet. Derfor ble det i sin tid opprettet en ekspertgruppe for infrastruktur. Som en egen rådgivningsgruppe, men også som ekspertise for de som benytter infrastrukturen; industrien som er avhengig av infrastrukturen og transportørene som benytter den.

– Transportsystemet i Nedre Glomma må utbedres slik at sårbarheten reduseres og tilgjengeligheten bedres, spesielt for næringstransporten. Jo flere som reiser kollektivt, jo bedre plass blir det til nyttetrafikk.

Byene sammen om bedre infrastruktur

Fredrikstad kommune opprettet Bypakke Fredrikstad, som videreutviklet seg til Bypakke Nedre Glomma. I Bypakke Nedre Glomma samarbeider Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen om framtidens transportsystem. Gjennom målrettet satsing på kollektivtransport, sykkel og gange, skal de sammen med befolkningen og næringslivet sørge for at Sarpsborg og Fredrikstad blir en bærekraftig region hvor alle kan reise effektivt og miljøvennlig.

– For 10 år siden ble det satt av 9 milliarder for å bedre distriktets infrastruktur, med en prioriteringsplan. Nå har beløpet økt til 14 milliarder, med hovedfokus har ligget på strekningene 108 Kråkerøy-Ørebekk og Simo-Ørebekk, forklarer Georg Bjørnson og fortsetter;

– Næringsforeningen er veldig opptatt av ny bro over Glomma, næringsforeningene i Fredrikstad og Sarpsborg er enige om at dette må ha prioritet, og vært veldig inne i diskusjonen om hvor denne skal ligge. Vårt ønske er det midtre alternativet, eventuelt det nordre.

Foreløpig er ikke bygging av bro prioritert, så når den kommer vet ingen.

Infrastrukturgruppen i Fredrikstad Næringsforening består av:

Georg Bjørnson, leder
Roar Johansen, Borg Havn
Terje Holmskau, Holmskau Eiendom
Tor Anders Hansen, Jacon
Tor Stabbetorp, ØFK
Tore Lundstad, Borg Havn
Øyvind Kvammen, Værste
Rene Christensen, Jøtul
Per Oscarsson, Nettbuss

 

Kommende arrangementer

Kommende arrangementer

Lukk